[cvsnt] How to add users for remote accessing

Quy Nguyen ntquy99 at yahoo.com.vn
Wed Jan 3 02:49:59 GMT 2007


In domain "ABC" of a company I add user as following:
cvs passwd -a -D ABC username1(username1 is an account in domain ABC)
After that, we can use account username1 with domain password to access cvs server.

1. If user who has username1 account would like change his password, he'll meet error. So we can't change password of username1. Is is right ?

2. If an user who is outside of ABC domain, how can he access cvs server? I add that user as following:
 cvs passwd -a username2
[enter username2's password] : 123456
after that, I try to log in with username2 but I meet error: 
Switch to user failed due to configuration error
How can I add this user ?

3.  If an user who is inside of ABC domain, how can I add this user with a certain  password(without using domain password) and he can change his password?

Thanks and best regards __________________________________________________
Bạn Có Sử Dụng Yahoo! Không?
Mệt mỏi vì thư rác?  Yahoo! Thư có chương trình bảo vệ chống thư rác hữu hiệu nhất trên mạng 
http://vn.mail.yahoo.com 


More information about the cvsnt mailing list